Exempel på uppdrag

– Utveckling av datainsamling och databas för Funktionsrätt Sverige. Funktionsrättsbyrån erbjuder rådgivning till vuxna med funktionsnedsättning och samlar även in data om de ärenden de får in. Jag gjorde en utvärdering av projektets första år och utifrån det utvecklade vi vilka data som fortsättningsvis ska samlas in för att mäta det som projektet vill mäta och för att materialet ska hålla hög kvalitet och möjliggöra statistiska analyser. Uppdraget gjordes i samarbete med SH Digital AB som byggde databasen.

– Rapporterna Geografiska avstånd, mänsklig närhet: En nulägesanalys av jämställdhet och jämlikhet i Jämtlands län och Jämställdhet i Västernorrland: Livet och livsvillkoren. De togs fram för Länsstyrelserna i Jämtlands län och Västernorrland. I rapporterna utgår vi från redan existerande statistik från framför allt myndigheter och gör en intersektionell orsaks- och konsekvensanalys utifrån regeringens jämställdhetsmål. Resultatet av detta blir en berättelse om jämställdheten i länet. Detta har gjorts i samarbete med Medida.

– Kartläggning av synen på anhörigskap inom RSMH, som en del av deras projekt om att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa. Vi genomförde samtal med medlemmar i RSMH genom att utgå från kort med ord som medlemmarna skulle associera med varandra. Metoden producerade såväl kvantitativa som kvalitativa resultat. Du kan läsa resultatet i rapporten Perspektiv på anhörigskap.

– Statistisk analys av enkätsvar från Mentors enkät till ungdomar. Enkäten handlade bland annat om hur ungdomarna mår, diskriminering och närvarande vuxna. Delar av analysen presenteras i rapporten Förebildseffekten som har skrivits av Mentor. Detta gjordes i samarbete med Medida.

– Statistisk kartläggning av skrivningar om rasism och homofobi i myndighetsdokument för Forum för levande historia. Detta gjordes i samarbete med Medida.

– Rapporten Verksamheten genom skärmen om hur ideella organisationer genomförde en digital omställning i samband med coronapandemin. Analysen bygger på djupintervjuer med företrädare för olika ideella organisationer. Även två filmer med de huvudsakliga resultaten togs fram.

Digital utbildning om statistik och stereotyper för Svenska Journalistförbundet. Detta gjordes i samarbete med Kuppproduktion.