Team statistik för jämlikhet

CHRISTINA AHLZÉN, MEDIDA · CHARLOTTE OVESSON, INCLUSIVE INSIGHTS

Statistik behövs för att synliggöra diskriminering och ojämlikhet. Team statistik för jämlikhet hjälper dig att hitta rätt siffror för ditt syfte och att använda dem på ett sätt som synliggör och på sikt minskar ojämlikheterna i din verksamhet.

Vi erbjuder:

– Skräddarsydd utformning av enkäter och andra kvantitativa undersökningar. Behöver ni uppföljningsbar fakta om läget på er arbetsplats? Vi har stor erfarenhet av att utforma och genomföra undersökningar av frågor om jämlikhet och diskriminering. Vi arbetar med enkäter, text- och beteendegranskningar/observationer och omvandlar dem till kvantitativa data som enkelt kan följas upp efter ett åtgärdsprogram.

– Analys och databearbetning. Vi bearbetar data med kvantitativa metoder: synliggör i diagram och tabeller, söker samband, lyfter fram väsentligheter och nyanserar självklarheter med de fakta som framträder i materialet.

– Sammanställning och rapportering av statistiskt material. Vi söker upp och sammanställer data utifrån en frågeställning ni vill få besvarad. Vi värderar statistiken utifrån kvalitet och sammanhang, sammanställer den och förankrar resultaten i kvalitativ kunskap, gärna i samverkan med er. Vill ni kan vi också dra upp rekommendationer utifrån resultaten.

Christina Ahlzén är statsvetare och driver sitt företag Medida sedan 2008. Hon har specialiserat sig på produktion och användande av könsuppdelad statistik, och analys av densamma, och på organisationsprocesser för att förankra statistiska resultat och omvandla dem till konkret policy. Läs mer på www.medida.se.

Charlotte Ovesson är beteendevetare och statistiker. Hon driver företaget Inclusive Insights som arbetar med bland annat kvantitativa textanalyser, konstruktion och analys av enkäter samt statistiska analyser av till exempel korrelation. Hon arbetar även med att sprida kunskaper om statistik på ett lättillgängligt sätt, i sociala medier och genom utbildningar.