Tjänster

Vill ni genomföra en kartläggning i er verksamhet? För att kunna arbeta med jämlikhet på ett konstruktivt sätt och följa upp vårt arbete behöver vi nulägesbilder. Det kan handla om till exempel jämlikt bemötande av era medlemmar eller kunder eller i vilken utsträckning anställda i en verksamhet upplever att människor får vara olika. Att genomföra en sådan kartläggning kräver kunskap och erfarenhet.

Ni kanske redan har statistik eller annan data, och behöver stöd i att komma fram till vilka slutsatser som kan dras och hur ni kan använda data för att utveckla er verksamhet. Här skulle det till exempel kunna vara läge att ta fram en handlingsplan.

Jag arbetar med jämlikhet, mångfald, kartläggningar och statistik. Jag är verksam i hela Sverige och utför även uppdrag utomlands. Nedan följer några exempel på tjänster som jag erbjuder.

Tjänsterna skräddarsys självklart efter era behov.Analyser och kartläggningar

Ni har säkert mycket data i er verksamhet som kan kopplas till jämlikhet. Om ni förstår denna data kan ni dra värdefulla slutsatser, ta fram handlingsplaner och följa upp. Eller så har ni upptäckt att ni saknar data som ni skulle behöva för att utvecklas på ett visst område. Jag hjälper till med analys av befintlig data samt att samla in ny genom till exempel enkäter, intervjuer och observationsstudier.

All statistik i offentlig verksamhet ska vara könsuppdelad. För att en faktiskt förändring ska ske räcker det dock inte med att statistiken finns. Den måste även analyseras så att vi kan förstå varför det ser ut som det gör och vilka konsekvenser det får. Hur kan vi arbeta vidare med könsuppdelad statistik?

För att få en fullständig bild av ojämlikheten behöver vi även se till andra diskrimineringsgrunder än kön. Hur olika diskrimineringsgrunder samspelar med varandra (till exempel kön, ålder, etnicitet och funktionsvariation) kallas för intersektionalitet. Hur kan vi analysera statistik ur ett intersektionellt perspektiv?

Om ni använder er av algoritmer i er verksamhet är det viktigt att ni har analyserat den data som algoritmen bygger på ur ett jämlikhetsperspektiv. Annars finns det en risk att datan har en bias. Det leder till att algoritmen diskriminerar, till exempel utifrån etnicitet eller kön. Jag kan hjälpa er att förstå er data ur ett jämlikhetsperspektiv.

Jag har även gedigen erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder. Ibland är inte en enkät eller en kvantitativ observationsstudie det bästa tillvägagångssättet. Ibland vill vi få en annan typ av förståelse för det vi mäter, och då kan det vara lämpligt att genomföra djupintervjuer eller kvalitativa textanalyser. Jag arbetar med hela processen, från studiedesign och insamling av data till analys och rapportförfattande.

Utbildningar

Jag erbjuder föreläsningar och workshops om statistik, jämlikhet och den spännande punkt där dessa ämnen möts.

Hur kan vi tolka och förhålla oss till statistik? Vi omges av enorma mängder statistik i styrdokument, tidningsartiklar, reklam, med mera. Vi har försäljningssiffror, resultat från kundenkäter och andra siffror som visar hur det går för olika verksamheter. Vad säger denna statistik, och vad säger den inte? Hur kan vi ta del av och använda statistik – som är ett oerhört kraftfullt och användbart redskap – utan att vilseledas av den?

Många behöver förstå och använda sig av statistik i sin yrkesroll eller sitt förtroendeuppdrag. Detta kan vara en stor utmaning. Till exempel behöver journalister, kommunpolitiker och chefer ofta kunna hantera statistik. Min övertygelse är att alla kan lära sig tips och tricks för att bättre och effektivare kunna läsa statistik och ha ett mer kritiskt förhållningssätt till statistik, även om de skulle ha svårt för matematik och siffror. Jag ger er de här tipsen och tricksen genom workshops med interaktiva övningar och praktiska exempel.

I mina utbildningar strävar jag efter att ge deltagarna en aha-upplevelse. Det ska vara tydligt för er hur ämnet är relevant för er och hur ni kan använda era förkunskaper för att nå en djupare förståelse.

Exempel på uppdrag

– Rapporten Från vaggan till graven, en intersektionell orsaks- och konsekvensanalys för Region Halland (i samarbete med Medida)

– Statistisk kartläggning av skrivningar om rasism och homofobi i myndighetsdokument för Forum för levande historia (i samarbete med Medida)

– Analys av enkätsvar från deltagare i kurser om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för RFSU (i samarbete med Medida)

– Rapporten Verksamheten genom skärmen som bygger på en intervjustudie

– Kartläggning av synen på anhörigskap inom RSMH med både kvalitativa och kvantitativa metoder

– Digital utbildning om statistik och stereotyper för Svenska Journalistförbundet (i samarbete med Kuppproduktion)