Tjänster

Vill ni utveckla er verksamhet i en mer jämlik och inkluderande riktning? Bra! Jämlikhet är viktigt, nödvändigt och lönsamt. Att behandla människor jämlikt tar inte tid, men det kostar såväl tid som pengar att hantera konsekvenserna av ojämlikhet.

Vill ni ha hjälp med att tolka och använda statistik? Att förstå vilka slutsatser som kan dras av till exempel officiell statistik eller en enkät, och hur statistik kan användas för att mäta och följa upp jämlikhet, kräver kunskap och erfarenhet.

Jag arbetar med jämlikhet, mångfald och statistik på ett sätt som gör det tillgängligt, lärorikt och roligt. Jag är verksam i hela Sverige och arbetar med civilsamhället samt offentlig och privat sektor. Nedan följer några exempel på tjänster som jag erbjuder.

Tjänsterna skräddarsys självklart efter era behov.

Utbildning

I mina utbildningar strävar jag efter att ge deltagarna en aha-upplevelse. Det ska vara tydligt för deltagarna hur ämnet är relevant för dem och deras arbete. Jag arbetar med föreläsningar och workshops. Här är några exempel på vad jag håller utbildningar om.

Medlemsrekrytering och inkludering. Som processledare för bokförlaget Trinambai håller jag workshops om medlemsrekrytering. Hur kan er förening arbeta för att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar? Framgångsrik medlemsrekrytering behöver vara systematisk och inkluderande. Finns det potentiella medlemmar som skulle kunna vara intressanta för er men som ni inte når ut till? Hur kan er förening locka fler medlemmar genom att få olika människor att känna sig välkomna?

Hur kan vi arbeta normkritiskt? Normkritik innebär att ifrågasätta det som tas för givet. Det innebär inte motstånd mot normer generellt, utan ett granskande förhållningssätt till normer. Alla har förutfattade meningar om hur människor och företeelser ska eller brukar vara. Vilka förutfattade meningar har ni, och vilka problem leder de till? Vilka normer vill ni ha kvar, och vilka vill ni förändra? Att integrera ett normkritiskt sätt att tänka gör stor skillnad för till exempel er rekrytering och hur er målgrupp uppfattar era tjänster och produkter.

Hur kan vi tolka och förhålla oss till statistik? Vi omges av enorma mängder statistik i styrdokument, tidningsartiklar, reklam, med mera. Vad säger denna statistik, och vad säger den inte? Hur kan vi ta del av och använda statistik – som är ett oerhört kraftfullt och användbart redskap – utan att vilseledas av den?

Ur webbinariet Vilken förening är ni idag – och vilken förening vill ni vara? som jag har spelat in tillsammans med Kompetenscenter Idéburna Malmö.


Jämlikhetsresan

Hur står det till med jämlikheten hos er? Med verktyget Jämlikhetsresan gör vi en analys som är förankrad i er verksamhet. Jämlikhetsresan är ett verktyg för jämlikhetsanalys som är lättbegripligt och användbart även för människor som saknar förkunskaper om jämlikhetsarbete. Det är resultatfokuserat och utmynnar i en handlingsplan för att förbättra jämlikheten i er verksamhet. Metoder som används är föreläsningar, interaktiva workshops och handledning av arbetsgrupper. Vi kommer fram till var ni befinner er nu, ringar in vilka problem ni har och hur ni kan arbeta för att lösa dem.

Verktyget började utvecklas 2012. Då tog jag i samarbete med Medida fram verktyget Vägen för jämställdhet för Malmö södra innerstaden. Detta verktyg utvecklades senare till Jämlikhetsresan.

Vi som arbetar med Jämlikhetsresan är ett team som är verksamma i Sverige, Finland och Spanien. Vi har en bred erfarenhet av att arbeta med Jämlikhetsresan i olika typer av organisationer och sammanhang. Utgångspunkten är alltid era kvalitetsmål och de specifika utmaningar som ni möter.

Statistik

All statistik i offentlig verksamhet ska vara könsuppdelad. För att en faktiskt förändring ska ske räcker det dock inte med att statistiken finns. Den måste även analyseras så att vi kan förstå varför det ser ut som det gör och vilka konsekvenser det får. Hur kan vi arbeta vidare med könsuppdelad statistik?

För att få en fullständig bild av ojämlikheten behöver vi även se till andra diskrimineringsgrunder än kön. Hur olika diskrimineringsgrunder samspelar med varandra (t.ex. kön, ålder och etnicitet) kallas för intersektionalitet. Hur kan vi analysera statistik ur ett intersektionellt perspektiv?

Jag genomför kartläggningar och analyser av statistik ur ett jämlikhetsperspektiv. Oavsett om ni vill undersöka vad befintlig statistik säger, eller om ni vill ta fram egen statistik genom till exempel en enkät, kan jag hjälpa er.

Exempel på statistikuppdrag:

  • Rapporten Från vaggan till graven, en intersektionell orsaks- och konsekvensanalys för Region Halland (i samarbete med Medida).
  • Statistisk kartläggning av skrivningar om rasism och homofobi i myndighetsdokument för Forum för levande historia (i samarbete med Medida).
  • Analys av enkät till tjej- och kvinnojourer för Unizon (i samarbete med Medida).