Kandidatuppsats om Agenda 2030 i kommuner

Jag är glad att äntligen kunna kalla mig statistiker. Min kandidatuppsats i statistik är färdig och publicerad. Uppsatsen heter Kommuners måluppfyllelse utifrån Agenda 2030 – en statistisk jämförelse av resultat och förutsättningar.

Den främsta slutsatsen är att skillnaderna mellan hur väl kommuner uppnår de olika globala målen i Agenda 2030 primärt beror på kommunernas olika förutsättningar. Invånarnas socioekonomiska situation och om kommunen är en stads- eller glesbygdskommun har mycket stor inverkan på hur väl målen uppnås. Detta är precis vad vi kunde förvänta oss, så det finns inget överraskande här.

Något som är desto mer intressant är att det inte tycks finnas något samband mellan att uppnå målen för social och ekonomisk hållbarhet å ena sidan och målen för ekologisk hållbarhet å den andra. Dessa dimensioner verkar ha mycket lite med varandra att göra. Det gör det svårt att tala om hållbarhet som ett enda sammanhållet koncept.