Regional analys av jämställdhet i Jämtlands län

Nu är rapporten som jag har skrivit tillsammans med Medida publicerad. Den heter Geografiska avstånd, mänsklig närhet: En nulägesanalys av jämställdhet och jämlikhet i Jämtlands län.

Rapporten utgår från de sex jämställdhetspolitiska målen:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Olika indikatorer för att mäta målen har tagits fram. Till exempel har vi för att mäta ekonomisk jämställdhet tittat på disponibel inkomst, arbetslöshet och om man kan klara en oförutsedd utgift. Allt denna statistik har vi tittat på könsuppdelat, och när det finns andra indelningsgrunder (till exempel födelseregion eller ålder) har vi också tagit med dem i analysen. Ibland har det inte funnits siffror specifikt för Jämtlands län. I dessa fall har vi utgått från nationella siffror och gjort en analys baserad på vad vi vet om Jämtlands län, till exempel att det är mycket glesbygd och att utbildningsnivån är relativt låg. På det sättet har vi lagt pusslet om jämställdhet i Jämtlands län. Analysen har också förankrats lokalt genom en workshop och remissrunda hos tjänstepersoner i länet.

Du kan läsa rapporten på Länsstyrelsens hemsida.