Tjänster

Vill ni ha hjälp med att förstå och använda statistik? Att förstå vilka slutsatser som kan dras av till exempel officiell statistik eller en enkät, och hur statistik kan användas för att mäta och följa upp jämlikhet, kräver kunskap och erfarenhet. Statistik används också av algoritmer som ligger bakom till exempel automatiserat beslutsfattande. Algoritmer kan vara diskriminerande om den data som de bygger på har en bias. Hur använder ni data? 

Jag arbetar med jämlikhet, mångfald och statistik. Jag är verksam i hela Sverige och utför även uppdrag utomlands. Nedan följer några exempel på tjänster som jag erbjuder.

Tjänsterna skräddarsys självklart efter era behov.Analyser och utredningar

Ni har säkert mycket data i er verksamhet som kan kopplas till jämlikhet. Om ni förstår denna data kan ni dra värdefulla slutsatser, ta fram handlingsplaner och följa upp. Eller så har ni upptäckt att ni saknar data som ni skulle behöva för att utvecklas på ett visst område. Jag hjälper till med analys av befintlig data samt att ta fram ny.

All statistik i offentlig verksamhet ska vara könsuppdelad. För att en faktiskt förändring ska ske räcker det dock inte med att statistiken finns. Den måste även analyseras så att vi kan förstå varför det ser ut som det gör och vilka konsekvenser det får. Hur kan vi arbeta vidare med könsuppdelad statistik?

För att få en fullständig bild av ojämlikheten behöver vi även se till andra diskrimineringsgrunder än kön. Hur olika diskrimineringsgrunder samspelar med varandra (till exempel kön, ålder, etnicitet och funktionsvariation) kallas för intersektionalitet. Hur kan vi analysera statistik ur ett intersektionellt perspektiv?

Jag genomför kartläggningar och analyser av statistik som handlar om människor och jämlikhet. Det kan till exempel handla om kartläggningar av arbetsmiljö. Oavsett om ni vill undersöka vad befintlig statistik säger, eller om ni vill ta fram egen statistik genom till exempel en enkät eller en observationsstudie, kan jag hjälpa er.

Om ni använder er av algoritmer i er verksamhet är det viktigt att ni har analyserat den data som algoritmen bygger på ur ett jämlikhetsperspektiv. Annars finns det en risk att datan har en bias. Det leder till att algoritmen diskriminerar, till exempel utifrån etnicitet eller kön. Jag kan hjälpa er att förstå er data ur ett jämlikhetsperspektiv.

Utbildningar

Jag erbjuder föreläsningar och workshops om statistik, jämlikhet och den spännande punkt där dessa ämnen möts.

Hur kan vi tolka och förhålla oss till statistik? Vi omges av enorma mängder statistik i styrdokument, tidningsartiklar, reklam, med mera. Vi har försäljningssiffror, resultat från kundenkäter och andra siffror som visar hur det går för olika verksamheter. Vad säger denna statistik, och vad säger den inte? Hur kan vi ta del av och använda statistik – som är ett oerhört kraftfullt och användbart redskap – utan att vilseledas av den?

Många behöver förstå och använda sig av statistik i sin yrkesroll eller sitt förtroendeuppdrag. Detta kan vara en stor utmaning. Till exempel behöver journalister, kommunpolitiker och chefer ofta kunna hantera statistik. Min övertygelse är att alla kan lära sig tips och tricks för att bättre och effektivare kunna läsa statistik och ha ett mer kritiskt förhållningssätt till statistik, även om de skulle ha svårt för matematik och siffror. Jag ger er de här tipsen och tricksen genom workshops med interaktiva övningar och praktiska exempel.

I mina utbildningar strävar jag efter att ge deltagarna en aha-upplevelse. Det ska vara tydligt för er hur ämnet är relevant för er och hur ni kan använda era förkunskaper för att nå en djupare förståelse.

Exempel på uppdrag

– Rapporten Från vaggan till graven, en intersektionell orsaks- och konsekvensanalys för Region Halland (i samarbete med Medida)

– Statistisk kartläggning av skrivningar om rasism och homofobi i myndighetsdokument för Forum för levande historia (i samarbete med Medida)

– Analys av enkät till tjej- och kvinnojourer för Unizon (i samarbete med Medida)

– Workshop om medlemsarbete och inkludering för norska LO på deras regionkonferens i Trondheim (i samarbete med Trinambai)

– Digital utbildning om statistik och stereotyper för Svenska Journalistförbundet (i samarbete med Kuppproduktion)